Lösningar som ger affärsnytta

Alterview är den i särklass mest erfarna NetSuite och Oracle partnern i Sverige. Med ett stort engagemang i kombination med en beprövad arbetsprocess hjälper vi våra kunder att hitta lösningar för idag som är skalbara för imorgon.

Vi finns tillgängliga för hela eller valda delar av ett implementeringsprojekt, alltid med ett fokus att hitta lösningar som ger dig en riktigt affärsnytta med ditt system.

 

Konsulting

Analys
Under analysfasen samlar vi in information om er affärsverksamhet och befintliga system, för att verkligen förstå och utvärdera vilka behov och även vilka utmaningar som finns. Vi identifierar även potentiella risker och tar hänsyn till önskad tidplan. Genom detta har vi möjlighet att kunna föreslå en lösning som passar just er.

Implementering
Under implementationsfasen arbetar vi ofta agilt, vilket ger oss möjlighet att fånga upp ytterligare behov som uppstår under projektets gång. Ofta kommer våra kunder successivt på aspekter och förutsättningar som måste tas hänsyn till vid implementering.

Tillpassning
I de allra flesta projekt finns det behov av ett visst mått av tillpassningar och konfigurering. Med ett system som tillhandahåller fantastiska verktyg för detta kan våra funktionella konsulter ta fram de konfigurationer och tillpassningar som efterfrågas utan att någon utveckling krävs. Vid större konfigurationer som kräver utveckling engageras våra erfarna tekniska konsulter för att ta fram den funktionalitet som situationen kräver.

Tester
Under projektets gång testar vi successivt av lösningen för att säkerställa att efterfrågad funktionalitet uppnås. Vi uppmuntrar även våra kunder att successivt testa av uppsatt lösning, för att tidigt komma in i lösningen och känna sig bekväma med sitt nya system.

Datamigrering
När all funktionalitet är säkerställd med testdata hjälper vi givetvis till att migrera data in i systemet i god tid innan go-live. Migrering av data är ett väsentligt steg i ett införandeprojekt, då datat ligger till grund för systemets användarvänlighet. För att nyttja datat till fullo hjälper vi därför gärna våra kunder att städa upp och strukturera datat innan det läses in i systemet, för att säkerställa att systemet utgår ifrån relevant data.

Change Request
Efter en tid med ett nytt system uppstår inte alltför sällan nya behov och önskemål om ytterligare funktionalitet. Efter avslutat införandeprojekt tillskriver vi en kontaktperson hos oss som kontinuerligt håller sig uppdaterad om eventuella nya behov och föreslår justeringar som kan förbättra systemets funktionalitet ytterligare.

 

Utbildning

I samband med ett införandeprojekt ingår givetvis en grundläggande utbildning av såväl systemets standardfunktionalitet som dokumentation och genomgång av de tillpassningar som är implementerade. Utöver detta erbjuder vi även utbildningar inom specifika områden eller lösningar, som kan genomföras i samband med ett införandeprojekt eller vid ett separat tillfälle.

 

Support

Vi förstår att behovet av stöd fortsätter långt efter att ett nytt system tas i bruk, varför vårt kunniga supportteam finns tillgängliga för såväl korta snabba frågor som för komplexa frågeställningar. För att tillgodose alla tänkbara behov erbjuder vi både supportavtal för löpande stöd som faktureras på månadsbasis och support för enstaka hjälpinsatser.